Понеділок, 09.12.2019, 09:15

Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Сильним, досвідченим стає педагог, який вміє аналізувати свою працю
В.А. Сухомлинський
     

  

Аналіз

 методичної роботи

педагогічного колективу

за 2016-2017 н.р.

Науково-методична робота в нашій школі – це:

  • основний компонент системи підвищення кваліфікації вчителів, важлива ланка в системі безперервної освіти (система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів);
  • комплекс різноманітних форм і методів навчання й виховання педкадрів, усі компоненти в якому взаємопов`язані та взаємообумовлені в змістовному і організаційному плані;
  • один із засобів управління навчально-виховним процесом, що обґрунтовує сучасну актуальність обраної теми як такої, що має за мету безперервний процес удосконалення роботи педагогічних колективів.

Головні завдання науково-методичної роботи:

  • доведення до педагогів інформації про результати наукових досліджень і ППД у галузі педагогіки, психології, теорії викладання предмету;
  • ознайомлення педагогів із застосуванням новітніх методів навчально-виховної роботи;
  • надання дійової допомоги педагогам у вдосконаленні їх фахової підготовки.

Система науково-методичної роботи вимагає організації різних форм роботи – індивідуальних, групових і масових, – які перебувають в органічній єдності, взаємодіють, доповнюють одна одну.

Аналіз методичної роботи школи

Мета аналізу: виявлення ступеня ефективності методичної роботи в школі та  її роль у підвищенні професійної компетенції педагогів.

Об'єкти аналізу:

• зміст основних напрямків діяльності;

• робота над методичною темою школи;

• робота методичної ради;

• робота методичних об'єднань;

• атестація педагогічних кадрів;

• форми роботи з педагогічними кадрами: колективні, групові, індивідуальні, науково-дослідна, інноваційна робота педагогів;

• використання педагогами сучасних освітніх технологій

• участь учителів у роботі педрад, семінарів, конкурсів, міських та обласних заходах;

• практичне використання вчителями досвіду своїх колег, педагогів міста.

Організатором і координатором методичної роботи школи є методична служба – сукупність різних видів діяльності, які реалізують функції методичної підтримки учасників освітнього процесу.

Спланована діяльність адміністрації школи щодо створення умов для учасників освітнього процесу дозволила виконати поставлені завдання третього етапу роботи над методичною проблемою:

1. Організувати проведення моніторингу діяльності учасників навчально-виховного процесу з метою виявлення пріоритетних напрямків роботи в контексті проблеми школи.

2. Сприяти формуванню мотивації навчання і навичок рефлексії учасників навчально-виховного процесу з метою саморозвитку і самореалізації особистості сучасного соціуму.

3. Створення теоретико-методологічної, дидактичної бази для обґрунтування, побудови і здійснення на практиці методів і способів формування  особистості,  яка саморозвивається і самореалізується.

Методична робота у 2016-2017 н.р. була спрямована на виконання поставлених завдань та їх реалізацію через навчально-виховний процес.  У школі працює висококваліфікований педагогічний колектив, здатний забезпечити високий рівень навчання, створити умови для виховання особистості, які саморозвивається і самореалізується.  При плануванні методичної роботи школи   відібрано  ті форми, які сприяли реалізації третього етапу методичної проблеми:

• педагогічна рада, методична рада

• доповіді, виступи

• майстер-класи

• семінари

• творчі звіти

• наставництво

• методичні консультації

• методичні тижні

• наради при директорові

• інструктивно-методичні наради

• шкільні методичні об'єднання

1.Педагогічні ради

Серпень – «Професійна компетентність педагога як умова формування особистості сучасного соціуму, яка саморозвивається і самореалізується»

(Вербицька Н.М., директор НВЗ)

Жовтень – « Застосування сучасних освітніх технологій у практиці викладання актуальних для реалізації освітніх стандартів як основа якісної освіти»

 (Гнилицька О.Б., заступник директора  НВЗ)

Грудень – « Творчий саморозвиток і самореалізація особистості учителя та учня в умовах модернізації освіти»

(Сисюк Н.І. заступник директора  НВЗ).

 

Березень – «Розвиток інтелектуального, творчого, професійного, особистісного потенціалу як фактор успішної самореалізації учасника навчально-виховного процесу»

(Боднарчук І.О., заступник директора НВЗ).

 

2.Постійно діючі семінари

Жовтень – « Досвід видатних педагогів України щодо формування особистості, яка саморозвивається і самореалізується»

(Сисюк Н.І. заступник директора  НВЗ, творча група).

Грудень – « Фактори, що впливають на якість освіти»

(Гнилицька О.Б., кафедра вчителів природничих дисциплін).

Березень – « Розвиток позитивної Я  - компетенції для досягнення внутрішньої узгодженості особистості»

(Боднарчук Ю.В., практичний психолог)

3. Робота методичної ради школи

Методична робота координувалася і направлялася методичною радою школи, мета і завдання якої визначалися на підставі аналізу, отриманого внаслідок моніторингу стану навчально-виховного процесу, роботи над третім етапом методичної проблеми школи. Методична рада школи узагальнювала дані щодо розробки моделі науково-методичного супроводу розвитку та саморозвитку педагогів, організовувала розповсюдження творчого досвіду кращих вчителів за результатами роботи з формування особистості сучасного соціуму, яка саморозвивається і самореалізується.

4. Атестація педагогічних працівників

Підвищенню фахового рівня сприяє систематична атестація педагогічних працівників, яка проводиться з метою визначення відповідності педагогів посаді, рівневі кваліфікації, залежно від якого (а також від стажу педагогічної роботи) їм встановлюють кваліфікаційні категорії, присвоюють педагогічне звання. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Відповідно до  перспективного плану атестації педагогічних кадрів у                          2016 - 2017 навчальному році повинні були атестуватися 16 педагогів, що відповідає річному плану атестації.

- з метою підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії - 9

-  педагоги вищої категорії - 3

- педагоги першої категорії - 6

- з метою підвищення кваліфікаційної категорії - 6

  - з другої категорії на першу – 3

  - зі спеціаліста на другу – 3

  - зі звання «старший учитель» на «учитель-методист» - 1

  - присвоєння звання «старший учитель» - 1

  - присвоєння вищої категорії - 1

Також  міською атестаційною комісією були атестовані Гнилицька О.Б., та Боднарчук І.О., заступники директора навчально-виховного закладу на відповідність займаній посаді.

У школі були створені необхідні умови для проведення атестації, визначені терміни проходження атестації для кожного вчителя, який атестується, проведені консультації. Атестація сприяла зростанню професійної майстерності педагогічних працівників школи і позитивно позначилася на результатах їхньої праці.

Зростанню професійної майстерності вчителів сприяють умови, створені в школі.

У 2016-2017 навчальному році курсову перепідготовку пройшли 10 педагогів.

5.Форми методичної роботи з підвищення

професійної майстерності педагогів

Педагог одержує можливість на практиці в ході щоденної роботи закріплювати і збагачувати свої теоретичні знання в галузі новітніх досягнень педагогічної науки і практики, освоєння і впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, вивчення актуального педагогічного досвіду, нових програм, діяльності  колег.

У минулому навчальному році була організована робота наступних шкільних методичних об'єднань:

- учителів української мови, літератури, російської мови, зарубіжної літератури - керівник Огійчук Т.В .;

- учителів початкових класів - керівник Чернишова І.В.;

- учителів математики - керівник Сергієнко В.В.;

- учителів природничих наук - керівник Головачов О.М.

- учителів англійської мови - керівник Мірошниченко А.М.

- учителів художньо-естетичного циклу - керівник Количева Л.М.

Завдання, поставлені в 2016-2017 навчальному році, вирішувалися ними через:

- засідання МО, виступи з доповідями;

- взаємовідвідування уроків та їх аналіз;

- заходи на шкільному та міському рівні;

- використання інформаційних технологій на уроках та в                   

- позаурочний час;

- участь у фахових конкурсах.

Робота шкільних методичних об’єднань  сприяла зростанню педагогічної майстерності вчителів, підвищенню якості освітнього процесу. Члени шкільних методичних об’єднань здійснили пошук інформації за методичною проблемою школи, виявили реальний рівень теоретичної обізнаності вчителів у формуванні особистості сучасного соціуму, яка саморозвивається і самореалізується.

6. Система роботи з молодими педагогами

«Справжнім учителем можна стати

після кількох років роботи

в хорошому творчому педагогічному колективі»

                                 (А.С.Макаренко)

Згідно з річним планом роботи школи та наказом школи «Про організацію методичної роботи на 2016-2017 н.р.» адміністрацією школи належним чином була організована робота з молодими вчителями через наставництво, стажування. Координувала роботу з молодими спеціалістами заступник директора з навчально-виховної роботи Сисюк Н.І. Зокрема, протягом 2016-2017 навчального року здійснювалася методична допомога  у проведенні  уроків, виховних годин, позакласних заходів.

Особливу увагу в роботі з молодими вчителями приділялося питанню організації наставництва, яке дає можливість керувати процесом професійного становлення молодого педагога, допомагає досвідченому вчителю працювати з молодими спеціалістами в тісному контакті, за якого передаванням останнім знань, умінь і навичок, розвиток їхніх професійних здібностей, набуття педагогічної майстерності є найбільш ефективним.

Молодими педагогами  у школі є вчителі російської  мови та літератури Маєв С.Ф., Гавриш М.В.- наставник Бабак В.В., учителі початкових класів Базюк Л.М., Осадча В.О.- наставник - Мєшкова Л.Я., учителі початкових класів Задерихіна І.С., Зубахіна Н.М., - наставники Логвінова О.М ., Безугла О.А., учитель української мови та літератури Власенко І.Ю. – наставник Огійчук Т.В.

Учителі-наставники надавали допомогу молодим спеціалістам у розроблянні плану роботи, індивідуальну допомогу з питань удосконалення навчально-виховного процесу, проведенні відкритих уроків і позакласних заходів, залучали до роботи в ШМО.

 Більшість відвіданих уроків показала, що вчителі знаходять такі види діяльності на уроках, які враховують мету, завдання, вікові особливості та інтереси учнів. Більшість завдань грунтується на реченнях, текстах, які сприяють національно-патріотичному вихованню.

У процесі відвідування уроків молодих учителів  спостерігаються певні недоліки:

  • нераціонально використовується час уроку;
  • не завжди продумана структура уроку;
  • недостатнє знання матеріалу певного розділу;
  • не завжди реалізуються принципи інноваційних технологій.

6.1. Педагогічний досвід,

самореалізація і самоосвіта вчителів

У школі працює цілісна, заснована на досягненнях науки і передового педагогічного досвіду система взаємоповʼязаних заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного вчителя, на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу загалом і, врешті-решт, на підвищення якості й ефективності освітнього процесу.

У кожного вчителя визначена індивідуальна тема із самоосвіти, яка знаходить практичне застосування в участі педагогів у роботі шкільних та міських  методичних об’єднань,  педагогічних радах, семінарах, творчих звітах, та є втіленням науково-методичної проблеми школи.

Своїм педагогічним досвідом учителі нашої школи діляться через участь у різних конкурсах, створення індивідуальних сайтів, публікації в періодичних виданнях, відкритих уроках на шкільному та міському рівнях.

Участь учителів у методичній роботі школи і міста сприяє ознайомленню з сучасними науковими здобутками, з новими технологіями навчання, що допомагає їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, залучитися до науково-пошукової роботи, підвищити  інтелектуальний і творчий потенціал, обрати і сформулювати стратегію самоосвіти, техніку її здійснення.

Згідно з Указом Президента України «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року» його завданнями є піднесення ролі вчителя у суспільстві й підвищення престижності цієї професії; привернення уваги громадськості, органів влади до проблем освіти; сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконалення фахової майстерності вчителя; поширення передового педагогічного досвіду.

У 2016-2017 н.р. молодий учитель початкових класів Осадча В.О.  брала участь у конкурсі «Учитель року» в номінації  «Початкові класи».

Анацька З.С. взяла участь у міському етапі конкурсу «Учитель року–2017» у номінації «Інформатика».

Учитель біології та географії Леонтьєва В.О. в номінації «Біологія» посіла І місце в міському етапі конкурсу  «Учитель року» та стала лауреатом обласного.

Головачов О.М. – ІІ місце за результатами І-го етапу 20-ї конференції МАН України з науково-промислового профілю (2017р.).

На базі школи Вербицька Н.М., Шнипко І.М. провели міський майстер - клас для молодих учителів історії «Робота з історичними документами, схемами і таблицями».

Гнилицька О.Б. протягом 2016-2017 року очолювала міську школу молодого вчителя математики, провела низку занять-практикумів, відкритих уроків.

Сисюк Н.І. разом з учнями 10-го класу Висицькою Юлією, Рябенко Ярославом, взяли участь у Всеукраїнський дитячий мистецькій акції «Мій Шевченко – мій світ»; у фотоконкурсі «Твори Михайла Петренка очима сучасників»; у ІІ Всеукраїнському конкурсі учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!», присвяченому Лесі Українці (Желновач Олександра 7-А клас); у міському конкурсі «Заговори, щоб я тебе побачив» (Висицька Юлія 10-А клас, посіла ІІІ місце).

Боднарчук І.О.  – брала участь у організації  виставки «25 років Незалежності: НОВИЙ ПОГЛЯД»  у рамках інтерактивної виставки «Освіта Донеччини – 2016. Здобутки та перспективи», представленій на  Колегії департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 2016; організатор  виставки «25 років незалежності: НОВИЙ ПОГЛЯД»   у рамках  ІІ Конгресу освітян Донеччини. «Освіта Донеччини: перезавантаження», 2016; участь у роботі міжобласного тренінгу «Робота в команді. Вирішення конфліктів» у рамках проекту «Зміцнення міжрегіональної комунікації та співпраці», Січень  2017

всеукраїнський конкурс проектів у  рамках  міжнародного грантового проекту «Зміцнення міжрегіональної комунікації та співпраці» Проект «Територія доброти»,(І місце), 2017; конкурс «Культурна дипломатія задля діалогу» Міжнародного фонду «Відродження», 2017. Член міської творчої групи щодо створення методичного посібника «Інноваційні шляхи національно-патріотичного виховання», 2016-2017.

Леонтьєва В.О. брала  участь у обласному майстер - класі «Проведення уроків біології з предметною інтеграцією», обласному семінарі «Підготовка до організації та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад природничого циклу»; провела майстер - клас на міському методичному об’єднанні вчителів біології «Використання інтерактивних технологій на уроках біології»; підготувала і надала до друку в учительському журналі-онлайн «Основа» статті «Проблемне навчання на уроках біології та географії», «Використання прийомів мнемотехніки на уроках біології та географії», розробки уроків «Імунітет», «Будова та функції шкіри», підготувала і розмістила на учительському інтернет - порталі «Інформурок» презентації до уроків біології та географії «Клітини та тканини тварин», «Статеве розмноження організмів», «Молюски», «Моногібридне схрещування», «Річки», «Озера», «Зовнішні сили Землі», «Донецька обл.», поповнила банк презентацій, розробок уроків, опорних конспектів та матеріалів для позакласної роботи з біології та географії на сторінках власного сайту http://bioclass.ucoz.ua/; банк матеріалів на сторінках власного блогу https://bioclassvalentiva.blogspot.com/.

Дьяченко Т.О.  – учасник міської школи передового педагогічного досвіду за напрямком «Розвиток логічного мислення - запорука успіху молодшого школяра», провела два відкритих уроки для вчителів міста. Брала участь у міському конкурсі «Наш клас-наша сімʼя» - переможці конкурсу (2-В). Опублікувала  в електронному журналі «Основа» конспект уроку з математики «Нумерація та запис чисел другого десятку» (1 кл.).

Маєв С.Ф. –  взяв участь у інтернет - конкурсі літературно-мистецької та педагогічної медіатворчості «Створи шедевр», буктрейлер до книги «Злочин і кара». Активний учасник обласних вебінарів.

Огійчук Т.В., Власенко І.Ю. взяли участь у обласному фестивалі  Різдвяних традицій «Різдвяне диво», де посіли ІІІ місце в номінації «Краща вертепна драма»; надали матеріали для участі у конкурсі «Інтеграція українознавчого компоненту в навчально-виховний процес».

Задерихіна К.П. взяла участь у Всеукраїнському фестивалі авторської пісні у м. Запоріжжя. Команда відзначена дипломом МОіН України.

Огійчук Т.В. підготувала і надала до друку збірку «Формування в учнів здібностей до колективної діяльності та самоосвіти з метою успішної самореалізації»

Литвинкович Т.В. надрукувала у лютому 2017р. урок «Світ звуку», 11 клас, на сайті «Мультиурок». У квітні 2017р. «Заломлення світла», 11 клас, на сайті «ІНТОЛІМП».

Базилевич В.М. підготувала й опублікувала в онлайн - журналі «Освіта» конспект уроку з математики «Алгебра 11 кл. Показникові рівняння».

Желновач В.С. взяла участь у обласному фестивалі, присвяченому вшануванню памʼяті І.Франка, участь у міському семінарі-тренінгу заступників директорів; міському  фестива